Windenergie op zee: een succesverhaal met vele vaders

Windenergie op zee: een succesverhaal met vele vaders

Weinig sectoren in ons land hadden de voorbije jaren de wind zo sterk in de zeilen als die van de hernieuwbare energie. Met dank aan het pure pionierswerk van bedrijven zoals Parkwind, die dankzij zorgvuldig opgebouwde partnerships tot een referentie in hun sector konden uitgroeien.

V.l.n.r. Marc Vermylen, managing partner bij Loyens & Loeff België, François Van Leeuw, co-CEO Parkwind en Thomas Chellingsworth, partner energie recht bij Loyens & Loeff © Studio Dann

Met drie windmolenparken op zee — goed voor het vermogen van een kleine kerncentrale — is Parkwind uitgegroeid tot een van de toonaangevende spelers in het Belgische duurzame energielandschap. ‘Op zeven jaar tijd hebben we 2,5 miljard euro geïnvesteerd in offshore-windenergie,’ klinkt het bij co-CEO François Van Leeuw. ‘Daarmee hebben we België op de kaart gezet in een zeer vernieuwende en toekomstgerichte industriële sector.’ Dat klinkt als een mooi verhaal, maar het afgelegde traject was de afgelopen jaren allesbehalve evident. ‘Zonder al te veel in technische details te treden: wij kampen met heel complexe financieringsstructuren. Een volledig project kost al snel honderden miljoenen euro’s. Een deel daarvan komt van de banken, een ander deel wordt gefinancierd uit eigen vermogen. Het opzetten van een dergelijke structuur vraagt de tussenkomst van soms wel 15 banken, export-kredietagentschappen, Europese instellingen, noem maar op. Dan heb je héél goede partners nodig om je in dat traject zakelijk te begeleiden. Eigenlijk werken we daarvoor al sinds het prille begin in 2009 samen met Loyens & Loeff,’ legt Van Leeuw uit.

Het opzetten van zo’n complexe financieringsstructuur vraagt de tussenkomst van soms wel 15 banken, export-kredietagentschappen, Europese instellingen … Dan heb je héél goede partners nodig om je in dat traject zakelijk te begeleiden.

François Van Leeuw

Co-CEO Parkwind
‘Onze ken­nis en ex­per­ti­se op vlak van her­nieuw­ba­re ener­gie zijn anno 2017 al een echt ex­port­pro­duct ge­wor­den voor dit land.’ François Van Leeuw, co-CEO Park­wind © Stu­dio Dann

”Er is toen, in die heel lastige beginperiode, een vertrouwensrelatie gegroeid tussen een aantal partners van het eerste uur ‘ vertelt Thomas Chellingsworth, energie-expert bij Loyens & Loeff. ‘Die relatie houdt tot vandaag stand. We spreken hier over heel grote belangen en navenante bedragen. Als zakenadvocaat is het onze taak ervoor te zorgen dat alles goed gestructureerd raakt, dat de belangen van alle betrokken partijen gediend worden en dat de risico’s netjes afgedekt zijn of minstens tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. En vergis je niet: die zoektocht naar een maximale rechtszekerheid start al in het prille begin van zo’n project, op het moment dat het nog volop over vergunningen of subsidies gaat. Anders krijg je in een latere fase nooit het volle vertrouwen van bankiers of financiers.’

Internationale standaard

Hernieuwbare energie is een nog relatief jonge industriële sector, maar het belang ervan voor onze economie kan amper overschat worden. ‘Onze kennis en expertise op dit vlak zijn anno 2017 al een echt exportproduct geworden voor dit land,’ stelt François Van Leeuw. ‘Daar staan nog al te weinig mensen bij stil. Onder meer dankzij een aantal juiste overheidsbeslissingen is er hier op heel korte tijd een heuse nieuwe industrie ontstaan, een cluster van bedrijven waarvan het economisch belang nog elk jaar toeneemt.’

Er is toen, in die lastige beginperiode, een echte vertrouwensrelatie gegroeid tussen Parkwind, een aantal andere partners van het eerste uur en ons advocatenkantoor

Thomas Chellingsworth
Partner energie recht bij Loyens & Loeff
‘Als za­ken­ad­vo­caat is het onze taak er­voor te zor­gen dat alles goed ge­struc­tu­reerd raakt en de ri­si­co’s min­stens tot een aan­vaard­baar ni­veau wor­den te­rug­ge­bracht.’ Tho­mas Chel­lings­worth, part­ner ener­gie recht bij Loy­ens & Loeff © Stu­dio Dann

‘We hebben in en als België echt wel iets neergezet in de sector van hernieuwbare energie,’ geeft Marc Vermylen, managing partner bij Loyens & Loeff België aan. ‘In die zin heeft onze beslissing, intussen al bijna tien jaar terug, om sterk te gaan inzetten op sectorgebonden expertise zeker vruchten afgeworpen. De markt, de contracten en de regelgeving evolueren nog voortdurend, maar een kantoor als het onze, met een bewezen expertise in energie en project financiering , kan het contractuele kader en de best practices in de sector nu ook tot op zekere hoogte mee sturen. Alle betrokken partijen leren voortdurend van elkaar en zo evolueren we stilaan ook naar een soort van internationale standaard.  Onze contracten dienen zo nu als basis voor documentatie in het buitenland. Dat geldt voor windenergie, maar net zo goed voor andere vormen van hernieuwbare energie waarin we de voorbije jaren flink wat kennis en ervaring hebben opgebouwd, zoals zonne-energie of energie uit biomassa. Zo kunnen we de opgebouwde expertise op dat vlak nu ook over de landsgrenzen heen meer en meer verzilveren, en samen met onze cliënten groeien.’