• Alle artikels
  • Future proof
  • Vastgoed
  • Overnames
  • Digitale Economie
  • Nieuw vennootschapsrecht
  • Creating Value
  • Zakenadvocatuur 3.0
Future proof

‘Duurzaam beleggen wordt een stuk eenvoudiger’

lees meer
Future proof

‘Financiële transparantie lijkt vandaag belangrijker dan privacy’

lees meer
Future proof

‘Plaats gedwongen ontslagen in een bredere transformatie’

lees meer
Vastgoed

Structureren van complexe bouwprojecten

lees meer
Vastgoed

De overheid: een noodzakelijke partner bij vastgoedprojecten

lees meer
Vastgoed

Joint ventures in vastgoed vereisen strategische voorbereiding

lees meer
Overnames

Pas na de fusie of bedrijfsovername begint het échte avontuur

lees meer
Overnames

Een goede overnamedeal is steeds een delicate balansoefening

lees meer
Overnames

Een geslaagde fusie of overname begint bij een goede voorbereiding

lees meer
Digitale Economie

Internationale harmonisering vraagt een compleet nieuwe kijk op belastingen

lees meer
Digitale Economie

Digitalisering vereist advocaten 3.0

lees meer
Digitale Economie

Werknemersstatuut op maat?

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Positieve evolutie maar ook gemiste kansen

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Een revolutie in bestuurdersaansprakelijkheid

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: hoe beïnvloedt het uw familiebedrijf?

lees meer
Creating Value

Innovatief cafetariaplan 2.0 voor BNP Paribas Fortis

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Nieuwe uitdagingen én nieuwe kansen voor de zakenadvocatuur

lees meer
Creating Value

Creëren data waarde?

lees meer
Creating Value

Positieve impact blockchain en AI op vastgoedinvesteringen

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

M&A: instabiliteit als vruchtbare voedingsbodem

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Brusselse vastgoedmarkt heeft investeerders flink wat te bieden

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Windenergie op zee: een succesverhaal met vele vaders

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Belastingplichtige opgelet, de letterlijke naleving van de fiscale wetgeving volstaat niet meer

lees meer
‘Financiële transparantie lijkt vandaag belangrijker dan privacy’

‘Financiële transparantie lijkt vandaag belangrijker dan privacy’

Nieuwe wetgeving verplicht bedrijven tot meer fiscale en financiële transparantie. De draagwijdte daarvan lijkt nog niet overal goed doorgedrongen, vreest Barbara Albrecht van advocatenkantoor Loyens & Loeff. Volgens haar collega Stéphanie De Smedt is het nog maar de vraag in hoeverre al deze nieuwe wetgeving de privacytoets kan doorstaan.

Barbara Albrecht, Advocaat Tax en Stéphanie De Smedt, Advocaat Data Protection

Bedrijven willen zo veel mogelijk intelligente data over hun klanten verzamelen, maar tegelijk groeit bij het grote publiek de vraag naar meer privacy. Die twee trends lijken met elkaar te botsen.

Stéphanie De Smedt (Advocaat Data Protection): ‘Ik heb het gevoel dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van de waarde van privacy. Ze positioneren zich dan bijvoorbeeld als een bedrijf dat heel bewust omgaat met klantengegevens, waarna ze daar ook een competitief voordeel proberen uit te halen. Andere bedrijven gebruiken data dan weer als een soort van munt: data krijgen een bepaalde waarde toegemeten en als klant kun je er dus ook mee “betalen”. Het uitgangspunt is dat consumenten die bedrijven toegang geven tot hun data in ruil bijvoorbeeld een korting ontvangen. De consument zelf stuurt vaak een wat dubbelzinnig signaal uit: enerzijds vindt die privacy inderdaad heel belangrijk, anderzijds toont die zich ook bereid die privacy op te geven als hij of zij in ruil daarvoor een bepaald voordeel kan genieten.’

Hoe strikt wordt de privacywetgeving vandaag toegepast in ons land?

Stéphanie De Smedt: ‘We zien stilaan een trend waarbij boetes consequenter worden opgelegd én ook hoger oplopen. Maar tegelijk is het lang niet altijd zo vanzelfsprekend om die strenge privacyregels in de praktijk te brengen. Bedrijven hebben tijd nodig om hun interne processen hieraan aan te passen. Zo heeft het Hof van Justitie van de EU onlangs een uitspraak geveld die van de ene dag op de andere quasi alle doorgiftes van persoonsgegevens naar de VS ongeldig gemaakt heeft.

‘De consument zelf stuurt vaak een wat dubbelzinnig signaal uit: enerzijds vindt die privacy inderdaad heel belangrijk, anderzijds toont die zich ook bereid die privacy op te geven als hij of zij in ruil daarvoor een bepaald voordeel kan genieten.’

Stéphanie De Smedt, Advocaat Data Protection

Om witwaspraktijken tegen te gaan, voerde ons land eind 2017 het
UBO-register in. Uiterlijk eind vorig jaar moesten alle UBO’s zijn gemeld in het Belgische UBO-register. Wat houdt dat register precies in?

Barbara Albrecht (Advocaat Tax): ‘Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten – met uitzondering van beursgenoteerde vennootschappen en hun volle dochterondernemingen – zijn verplicht om informatie te verzamelen en te bewaren over hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) of “uiteindelijke begunstigden”. UBO’s zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de uiteindelijke zeggenschap hebben over een juridische entiteit. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurders om de nodige informatie over de UBO’s te melden aan het UBO-register. Het gaat om een elektronisch register dat is ondergebracht binnen de FOD Financiën en waarin de gegevens van alle UBO’s van in België opgerichte entiteiten worden gecentraliseerd.’

Barbara Albrecht, Advocaat Tax

‘De bedrijven bij wie het UBO-register aan de aandacht is ontsnapt, stellen zich maar beter zo snel mogelijk in regel.’

Barbara Albrecht, Advocaat Tax

Hebben al veel vennootschappen werk gemaakt van dit UBO-register?

Barbara Albrecht: ‘Het gros van de vennootschappen zal wellicht het nodige hebben gedaan voor een tijdige melding aan het UBO-register. De bedrijven bij wie het UBO-register aan de aandacht is ontsnapt stellen zich maar beter zo snel mogelijk in regel, gezien de flinke boetes die kunnen worden opgelegd. De FOD Financiën is alvast gestart met het versturen van herinneringen.’

Is de UBO-wetgeving puur een antiwitwaswetgeving?

Barbara Albrecht: ‘De Belgische regelgeving vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn, die niet alleen witwaspraktijken wil tegengaan, maar ook de financiering van terrorisme. In dat kader past het register natuurlijk ook in de bredere trend waarbij de overheid van bedrijven steeds meer transparantie verwacht.’

‘Vaak is het ook zeer moeilijk voor bedrijven om de privacy-rechtspraak in hun onderneming te implementeren. Bedrijven hebben tijd nodig om hun interne processen hieraan aan te passen.’

Stéphanie De Smedt, Advocaat Data Protection

Naast die UBO-wetgeving is er nu ook de DAC 6-richtlijn. Fiscale transparantie lijkt een almaar grotere politieke prioriteit te worden.

Barbara Albrecht: ‘Dat klopt. In het kader van DAC6 moeten de zogenaamde “meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies” worden gemeld aan de Belgische fiscus. Dat zijn grensoverschrijdende fiscale planningstechnieken die een mogelijk risico op belastingontwijking kunnen vormen (te beoordelen aan de hand van een lijst met kenmerken). Net zoals het UBO-register is ook DAC6 een Europees initiatief.  De opzet van de DAC 6-richtlijn is om de belastingautoriteiten in de E.U. al in een heel vroeg stadium te informeren over fiscale constructies en de lidstaten toe te laten om hierop in te spelen. In sommige lidstaten geldt de meldplicht nu al. In België moeten de eerste meldingen uiterlijk eind januari 2021 worden gedaan. De constructies waarvan de eerste stap van implementatie heeft plaatsgevonden tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020, moeten tegen 28 februari 2021 worden gemeld.’

Stéphanie De Smedt, Advocaat Data Protection

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid als er niet aan deze nieuwe verplichting voldaan wordt?

Barbara Albrecht: ‘In eerste instantie ligt die bij alle tussenpersonen (advocaten, belastingconsulenten, accountants, notarissen, banken etc.) die betrokken zijn bij het uitdenken of de implementatie van de constructie. De meldingsplicht rust enkel op de belastingplichtige als er geen tussenpersoon betrokken is, de betrokken tussenpersoon zich kan beroepen op het beroepsgeheim (en de belastingplichtige geen toestemming geeft aan de betrokken tussenpersoon om te melden) of de betrokken tussenpersoon geen link heeft met een EU-lidstaat.’

‘In België moeten de eerste DAC6-meldingen uiterlijk eind januari 2021 worden gedaan.’

Barbara Albrecht, Advocaat Tax

Meer transparantie leidt wellicht ook hier tot een wankele evenwichtsoefening tussen enerzijds de strijd tegen belastingontduiking en anderzijds de grotere focus op meer privacy?

Stéphanie De Smedt: ‘Meer en meer anti-fraude wetgeving vereist inderdaad de identificatie van de belastingplichtige en de verwerking en doorgifte van diens persoonsgegevens, waaronder ook uitwisselingen met andere landen. De gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa houden hier inderdaad wel streng toezicht op. Zij moeten vaak een advies geven over ontwerpen van nieuwe wetgeving. Vaak duikt dan toch vanuit die hoek de vraag op om meer privacybescherming in te bouwen in die nieuwe wetgeving, zodat die ook de GDPR-toets kan doorstaan.’

Nog een vraag voor Stéphanie De Smedt? Neem gerust contact
Nog een vraag voor Barbara Albrecht? Neem gerust contact